با ما در ارتباط باشید

 

اهداف ما

خدمت به خلق و زکات علم

دفتر مرکزی

آدرس : نیشابور، خیابان فردوسی شمالی ۱۲، پلاک ۸۱
تلفن :
ایمیل : m.shams2529@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C+%D9%88+%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9+%D9%BE%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%AD/@36.2084033,58.8052138,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f6d0bb7a3c12bf5:0x94ee6700591020af!8m2!3d36.2084022!4d58.805761?hl=en&authuser=0