پانزدهمین نمایشگاه گروهی نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی و گرافیک پاپیروس

پانزدهمین نمایشگاه گروهی نقاشی هنرجویان آموزشگاه نقاشی و گرافیک پاپیروس

آیین گشایش یکشنبه همزمان با افتتاح نمایشگاه
18 الی 21 مهرماه 1400

ساعت بازدید 10 الی 12 ظهر

5 الی 7 بعدازظهر

مراسم اختتامیه و قدردانی از هنرجویان

چهارشنبه ساعت 8

مکان انتهای بلوار فردوسی شمالی 11 آموزشگاه نقاشی پاپیروس