در نگارخانه کمال الملک منتظر حضور سبز شما هنردوستان هستیم.